Regulamin parkingu

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego RONDO

§1

Teren parkingu stanowi garaż zamknięty wielostanowiskowy nr 3 oraz inne miejsca oznaczone w sposób widoczny logo Rondo, zlokalizowane w Świnoujściu przy ul. Piastowskiej 35, będące integralną częścią kompleksu apartamentowego Rondo i gastronomicznego „RONDO Ristorante” w skrócie „Parking Rondo”, zwane dalej Parkingiem

§2

Parkingiem i służbami porządkowymi parkingu zarządza Towarzystwo Budowlane ARKADA Sp. z o.o., Świnoujście, ul. Monte Cassino 16/1 zwane dalej  Zarządcą.

Operatorem pobierającym opłaty za parkowanie na Parkingu Rondo jest ARKADA - INWEST Spółka z o. o., Szczecin, ul. Merkatora 7, 70-676 Szczecin. 

§3

Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się osobę upoważnioną do dysponowania pojazdem.

§4

 1. Użytkownik zawiera z Operatorem umowę najmu miejsca parkingowego na Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2019, poz.1145), z chwilą: 
 2. dokonania opłaty za miejsce parkingowe, albo 
 3. pozostawienia pojazdu na Parkingu Rondo mimo niedokonania opłaty za miejsce parkingowe.
 4. Zawarcie umowy miejsca parkingowego w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Po zawarciu umowy najmu miejsca parkingowego w sposób określony w ust. 1 pkt. 1, Użytkownik który zgłosi się do recepcji Rondo otrzymuje w godzinach pracy recepcji Rondo kartę parkingową, z oznaczeniem: 
 6. numeru miejsca parkingowego,
 7. okresu parkowania (najmu),
 8. numeru rejestracyjnego pojazdu,

którą Użytkownik jest zobowiązany umieścić na kokpicie pojazdu, pod przednią szybą. 

 1. Po zawarciu umowy najmu w sposób określony w ust. 1 pkt. 2, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia się do recepcji Rondo w celu dokonania opłaty za miejsce parkingowe i otrzymania karty parkingowej, o której mowa w ust. 3, a następnie – do umieszczenia karty parkingowej w miejscu, o którym mowa w ust. 3. 
 2. Użytkownik parkujący bez karty parkingowej zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi opłaty w wysokości 100zł za dobę.
 3. W razie niezgłoszenia się przez Użytkownika do recepcji Rondo w sposób określony w ust. 4, Operator umieszcza za wycieraczką pojazdu wezwanie do zgłoszenia się do recepcji Rondo w celu dokonania opłaty za miejsce parkingowe, zawierające datę i godzinę jego umieszczenia. W przypadku niezgłoszenia się przez Użytkownika do recepcji Rondo 

i niedokonania przez niego należnej opłaty za miejsce parkingowe w terminie 12 godzin od chwili umieszczenia wezwania, Zarządca jest uprawniony do założenia na pojeździe blokady wyjazdu. Wraz z założeniem blokady wyjazdu Zarządca umieszcza za wycieraczką pojazdu informację o konieczności zgłoszenia się do recepcji Rondo (w godzinach pracy recepcji), bądź do Ochrony Obiektu (po godzinach pracy recepcji Rondo). Warunkiem usunięcia ww. blokady jest uiszczenie operatorowi Parkingu Rondo opłaty za usunięcie blokady w kwocie 100 PLN, a także uregulowanie opłaty za miejsce parkingowe za cały okres korzystania z tego miejsca.

§ 5

 1. Parking jest niestrzeżony, płatny zgodnie z cennikiem Operatora dostępnym w recepcji Rondo.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu, ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Operatorowi oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 5. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje Użytkownik lub inna osoba, która spowodowała te koszty, upoważniona przez Użytkownika do kierowania pojazdem.
 6. Zarządca  lub Operator odpowiadają jedynie za udowodnione szkody powstałe z ich winy, w tym zawinione przez swych pracowników.

§ 6

 1. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 2. Parking jest przeznaczony dla samochodów osobowych oraz dostawczych do 3,5 t. Nie zezwala się na wjazd i parkowanie pojazdów zasilanych gazem LPG. 

§ 7

 1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2018 poz 1990 z późn. zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 5 km/godz.
 2. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz oznaczeń numerycznych miejsc postojowych na Parkingu.
 3. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie na numerowo oznaczonym miejscu parkingowym podporządkowanym danemu Użytkownikowi przez operatora.
  W przypadku niezastosowania się do niniejszego punktu lub braku opłaty pomimo założenia blokady przez okres dłuższy niż 14 dni od wezwania, o którym mowa w punkcie 5 § 4. Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu zgodnie z paragrafem 9 Regulaminu.
 4. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie nie więcej niż dwóch motocykli.
 5. W czasie wykonywania manewrów parkowania, kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów oraz ustawić pojazd w wyznaczonych zatokach bez zastawiania linii (osiowo w zatoce). Pojazd należy zostawić unieruchomiony z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł.
 6. Kontrola w zakresie prawidłowości parkowania pojazdów należy do pracownika Operatora lub Zarządcy. W sprawach niejasnych, dotyczących zasad korzystania z Parkingu, należy kontaktować się z Operatorem.
 7. Na Parkingu zabronione jest:
 8. palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia;
 9. spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających;
 10. zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności opróżnianie popielniczek);
 11. naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki);
 12. mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju;
 13. nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem;
 14. nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw;
 15. pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki;
 16. pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki;
 17. poruszanie się na rowerach, rolkach lub deskorolkach;
 18. prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie;
 19. przebywanie osób nieupoważnionych;
 20. parkowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, łatwopalne, żrące lub wybuchowe;
 21. umieszczanie reklam, bilboardów, banerów i tablic.
 22. W sytuacji związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa funkcjonowania Rondo Apartamenty , wszyscy Użytkownicy parkingu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb ochrony i pracowników Zarządcy i Operatora, włącznie z koniecznością natychmiastowego opuszczenia parkingu w przypadku głoszenia jego ewakuacji.
 23.  W przypadku wystąpienia awarii pojazdu na terenie Parkingu, która może mieć negatywny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo innych Użytkownikówi pojazdów, kierujący pojazdem pokrywa koszty interwencji Straży Pożarnej oraz innych uprawnionych służb niezbędnych do usunięcia zagrożenia. Odholowanie pojazdu z inicjatywy Użytkownika w przypadku jego awarii  wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu do recepcji RONDO oraz okazania do wglądu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

§ 8

Korzystanie z Parkingu podlega opłacie dobowej za każdą rozpoczętą dobę od godziny przybycia na parking lub rozpoczętą dobę hotelową (dla gości Apartamenty Rondo). Opłatę należy uiścić przed umieszczeniem pojazdu na miejscu parkingowym. 

§ 9

Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu, wskazanych w Regulaminie, spowoduje odholowanie pojazdu w wybrane przez Zarządcę miejsce w Świnoujściu. Dokonanie opłaty parkingowej w nowym miejscu do wysokości 200 PLN za dobę i  odholowanie pojazdu  nastąpią na koszt i ryzyko Użytkownika. Zarządca jest również uprawniony do usunięcia na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu pozostawionego na Parkingu po upływie okresu, za który została uiszczona opłata. W przypadku uszkodzenia pojazdu w trakcie odholowywania Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, co Użytkownik potwierdza i zrzeka się roszczeń w tym względzie wobec Zarządcy.

§ 10

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać bezpośrednio w recepcji lub drogą mailową na adres rezerwacje@rondoapartamenty.pl.

Regulamin jest udostępniony na tablicy przy wjeździe na parking oraz w Recepcji Rondo. 

Telefon do służb porządkowych zarządcy na obiekcie: 784084193 

Adres e-mail do zarządcy obiektu sekretariat@tbarkada.pl.  

Telefon w sprawie zdjęcia blokady lub wskazania miejsca parkowania usuniętego pojazdu wraz z pobraniem opłat wymienionych w umowie – podany na blokadzie. 

Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.


ZASADY KORZYSTNIA Z PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO RONDO

1. Parkingiem i służbami porządkowymi parkingu zarządza Towarzystwo Budowlane ARKADA Sp. z o.o., Świnoujście, ul. Monte Cassino 16/1 zwane dalej Zarządcą. Operatorem pobierającym opłaty za parkowanie na „Parkingu Rondo” jest ARKADA- INWEST Spółka z o. o., Szczecin, ul. Merkatora 7, 70-676 Szczecin.

2. Poprzez:

1) dokonanie opłaty za miejsce parkingowe, 

2) pozostawienie pojazdu na „Parkingu Rondo” mimo niedokonania opłaty za miejsce parkingowe,

Użytkownik zawiera z Operatorem umowę najmu miejsca parkingowego na Parkingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2019, poz.1145) oraz na warunkach określonych w Regulaminie Parkingu. Użytkownik otrzymuje kartę parkingową, którą umieszcza na kokpicie pojazdu. Użytkownik parkujący bez karty parkingowej zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi opłaty w wysokości 100zł za dobę.

3. Nie zezwala się na wjazd i parkowanie pojazdów zasilanych gazem LPG.

4. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie na numerowo oznaczonym miejscu parkingowym podporządkowanym danemu Użytkownikowi przez operatora.

5. Korzystanie z Parkingu podlega opłacie dobowej za każdą rozpoczętą dobę od godziny przybycia na parking lub rozpoczętą dobę hotelową (dla gości Apartamenty Rondo). Opłatę należy uiścić przed umieszczeniem pojazdu na miejscu parkingowym.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu, ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).

7. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Operatorowi oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

8. Na Parkingu zabronione jest:

a) palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia;

b) spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających;

c) zanieczyszczanie Parkingu;

d) mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju;

e) wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw;

f) pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki;

g) pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki;

h) parkowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, łatwopalne, żrące lub wybuchowe.

9. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do stosowania się do poleceń służb ochrony i pracowników Zarządcy i Operatora, Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu, wskazanych spowoduje odholowanie pojazdu w wybrane przez Zarządcę miejsce w Świnoujściu. Zarządca jest uprawniony do założenia na pojeździe blokady wyjazdu w przypadku niestosowania się do niniejszych zasad i regulaminu parkingu.

Regulamin Parkingu jest dostępny w recepcji „Rondo” .